"Shinshin" — Shiga Prefecture / Shinsou Kibe School

The page of Shinren Kibe Seirenji, the so-called “Senshin”. There is a page of Jodo Shinshu Kibe Motoyama Nishikori Temple in Yasu-gun, Shiga Prefecture.

TEL: