Jinai Women's Junior College — Fukui Prefecture / Shinshu Josho-ji School

Shinsho-ji temple group. 43-1-1 in Amaikecho, Fukui City, Fukui Prefecture.

TEL: