Komyoji — Tokushima Prefecture / Jodo Shinshu Honganji School

The Jodo Shinshu Honganji temple, Komei-san Komyoji, Ishii-cho, Meisai-gun.

TEL: