Kofukuji Dot Com — Saga Prefecture / Jodo Shinshu Honganji School

Tara Town, Fujitsu-gun, Saga Prefecture. The information home page of the Jodo Shinshu Honganji temple, Kofukuji.

TEL: