Koka Women's Junior College — Kyoto / Otani-ha

Shinshu Otani school. 38 in Katsuno-cho, Nishikyogoku, Ukyo-ku, Kyoto.

TEL: