Sorinji — Imizu City, Toyama Prefecture / Jodo Shinshu Honganji School

14-2 Nakashinkan, Imizu City, Toyama Prefecture