Hosenji Zen Center — Kyoto Prefecture / Rinzai Sect Tenryuji School

Rinzai Muneshinji temple in Shinomachi, Kameoka City, Kyoto. Zen practice for beginners. Anyone can experience Zen temple life at any time.

621-0825
52 Shinomachi Yamamoto Nakajo, Kameoka City, Kyoto

TEL:0771-24-0378