Tokugenji Temple — Aichi Prefecture / Rinzai Sect Myoshinji Temple

Higashi-ku, Nagoya City, Aichi Prefecture. A specialized dojo for the Rinzai Muneshinji school

461-0038
1-1-19

TEL:052-936-2698