Nichiren Shoshinkai Keijuji Hotokai Homepage — Osaka Prefecture / Nichiren Masamune

592-8343
3-386-3 Hamadera Motomachi, Sakai City

TEL:090-8192-3790