Soto Sect Shukoin — Saitama Prefecture / Soto Sect

History of Soto Somoritsu in Urawa City, Saitama Prefecture

TEL: