Zuiunji Temple, Mt. Kinryu — Marumori Town, Miyagi Prefecture / Soto Sect

It is a temple in Marumori Town, Miyagi Prefecture, Kinryuzan Mizuunji Temple.

981-2402
92 Onigata, Kanayama, Marumori-machi, Iki-gun, Miyagi

TEL:0224-78-1667