Shogentanki University — Gifu Prefecture / Rinzai Sect Myoshinji School

TEL: