Shokakuji — Kanagawa / Jodo sect

Jodo Munematsumotoyama Hoshinin Shokakuji in Yokohama, Kanagawa Prefecture.

TEL: