Houka Prayer Dojo Mt. Myoken Jogenji Temple — Saitama Prefecture / Nichiren Sect

This is Uehara-ji Temple, Myoken Buddhist prayer dojo in Sugito-cho, Saitama.

345-002
427 Konosu, Sugito-cho, Kita-Katsushika-gun, Saitama

TEL:0480-38-0642