Jodo Shinshu Honganji School Joshoji — Nara Prefecture / Jodo Shinshu Honganji School

636-0338
Nara Prefecture Taikihoncho Tamachi Honmachi Tea Town 584

TEL:0744-32-2477