Jodo Shinshu Honganji School, Zenkoji Temple (Kawaguchi Mission) — Saitama Prefecture / Jodo Shinshu Honganji School

333-0807
Kawaguchi City Nagakura 3-chome 17-10

TEL: