Fukagawa Fudodo — Tokyo / Shingon Sect Chiyama School

Shingonji Shinsoji Temple Shintoji Tokyo Beppu Fukagawa Fudodo in Tomioka, Tokyo.

TEL: