Meijidera Temple — Tokyo / Shingon-shu Toji School

A Shingon Buddhist temple in Numabukuro, Nakano-ku, Tokyo.

TEL: