Tsukiji Betsuin — Tokyo / Jodo Shinshu Honganji School

Tsukiji Honganji

TEL: