Rensho-ji Temple — Oita Prefecture / Otani-ha Shinshu

Shinshu Otani group temple in Tsukumi City, Oita Prefecture.

TEL: