Nishiyama Jodo Sect Headquarters Komyoji — Kyoto Prefecture / Nishiyama Jodo Sect

It is Nishiyama Jodo Sosou in Nagaokyo, Kyoto.

TEL: