Omi / Shinzenkoji — Shiga / Others

Shiga Prefecture Ritto Town Shinshu Zenkoji Temple

TEL: