Kinmineyama Seichikai Temple — Hiroshima Prefecture / Jodo Shinshu Honganji School

Jodo Shinshu Honganji temple in Kurose-cho, Kamo-gun, Hiroshima. Daily activities, bitumen activities in the parish of Aki (western Hiroshima Prefecture), nationwide

TEL: