Kaizenji Temple — Fukuoka Prefecture / Rinzai Sect Myoshinji Temple

Kaizenji's HP

8000257
6-3 Yukawa, Kokura-minami-ku, Kitakyushu-shi, Fukuoka

TEL: