Iida Women's Junior College — Nagano Prefecture / Otani-ha Shinsou

Shinshu Otani school. Matsudayoda 610, Iida City, Nagano Prefecture.

TEL: