Fukenin—Shizuoka / Rinzai Muneshinji School

Fugenin. Rinzai Muneshinji school. Shihoku City, Shizuoka Prefecture

TEL: