Haiku Pure Land Shokaku Zenji — Kanagawa Prefecture / Rinzai Sect Kenchoji School

229-0105
Sagamihara City, Kanagawa Prefecture Sagamiko Town Wakayanagi 1430

TEL:042-685-1145