Haiku Pure Land Shokaku Zenji — Kanagawa Prefecture / Rinzai Sect Kenchoji School

229-0105
Sagamihara, Kanagawa Prefecture

TEL:042-685-1145