Butsunichian — Kanagawa / Rinsai Sect Engakuji School

Rinzai Buddhist temple in Kamakura City, Kanagawa Prefecture. It is a place of Hojo Tokimune Kaikyo-ji Hojo, who died in 7 in Koan, and a place of Mr. Hojo.

TEL: