Hifudoson Shohoin — Tokyo / Tendai system stand-alone

Tendai stand-alone temple in Taito-ku, Tokyo. Flying immobility Kanto 36 immobility Shimotani Shichifukujin

TEL: