Honzoin — Kumamoto Prefecture / Shingon-shu Daigo School

Buddhist temples in Kumamoto Prefecture-Religious corporation Shingon sect Honzoin |

TEL: