Horigome Yakushi Hoshoji Temple — Tochigi Prefecture / Shingon Sect Toyoyama School

326 0831
Horigomecho, Ashikaga-shi

TEL:0284-71-2743