Shigisan Chogosonshiji Temple — Nara Prefecture / Shigisan Shingon Sect

Shingonzan Shingon sect in Hiragun-cho, Ikoma-gun, Nara. The head temple of Bishamon Tenno. Information on Yamauchi, “Yosei” Memorial Dahokai schedule.

TEL: