Otokunidera — Kyoto Prefecture / Shingon Sect Toyoyama School

14-7 Imazato 3-chome, Nagaokakyo, Kyoto

TEL: