Domyoji — Osaka / Shingon-shu Daigo School

Shingon Buddhism temple in Ikuno-ku, Osaka-shi, Osaka. Event guide etc.

TEL: