Seitoku Gakuen Women's Junior College — Gifu Prefecture / Jodo Shinshu Honganji School

The Jodo Shinshu Honganji school. 1-38 in Gifu City, Gifu Prefecture.

TEL: