Kurusonzan Shuzenji Temple — Yamaguchi Prefecture / Shingon-shu Daigo School

Shingon Buddhist sect special headquarters Kurusanzan Shuzenji

750 0405

TEL: