I'm Shirokuma — Hiroshima Prefecture / Jodo Shinshu Honganji School

The Jodo Shinshu Honganji faction Ryoji Temple in Naka-ku, Teramachi, Hiroshima City, Hiroshima Prefecture. Kobo Shirokuma and others.

TEL: