Taisho University — Tokyo /

Tendai sect. Jodo sect. Shingon Sochiyama school. Shingon Buddhist Toyoyama school. Nishi-Sugamo 3-20-1, Toshima-ku, Tokyo.

TEL: