Tenshinji — Chiba / Jodo Shinshu Honganji School

A temple in Matsudo, Chiba Prefecture

Matsudo City Kanegaku 106

TEL: