Zenkoji Betsuin Ganoji — Aichi / Tendai Sect

It was inaugurated as Kyooji Temple in Tennumoku (829), and in the Middle Ages it was reported that Kojun Sumiho, the priest of Yuezhou, built Ichiu and enshrined Yakushi Nakurai written by Jikaku Daishi. During the Meiji Era, Zensho-in Fushirai Hoshi solicited Honson Zenko-ji Nyorai from Shinshu Zenko-ji, and was called “Zenko-ji Betsuin Kyooji Temple”.

TEL: