Dai Bosatsu Zendo Kongo-ji—usa / Zen Buddhism

Overseas

Zen-style American New York Rinzai sect Daigo Zendo Kongo-ji USA

TEL: