Hongwanji Tsukiji Betsuin — Tokyo / Jodo Shinshu Honganji School

Tsukiji Betsuin introduction in English

TEL: