The ZEN—Shizuoka / Rinzai Sect Myoshinji School

Rinzai Muneshinji School Kaiyoji Temple, Kashihara-cho, Kashihara-gun, Shizuoka. Oyama Scholar's page.

TEL: